Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти | Річний звіт про діяльність закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
І. Забезпечення обов’язкової освіти
На початок 2017/2018 н.р. в школі навчались 73 учні, з них дівчат-31
Укомплектовано 7 класів із середньою наповнюваністю 10 учнів.4 і 10  класи не були сформовані Для учнів 9 класу було організоване індивідуальне  навчання за демографічною ситуацією. Охоплено навчанням 100% учнів. З 1 вересня минулого року по 01 липня цього року із закладу вибув 1 учень і прибуво 1 учень. Причиною вибуття є перехід на навчання до інших закладів та переїзд батьків. Учні 9-го класу продовжать навчання в ПТНЗ. Таким чином 10 клас у цьому навчальному році не набирається.
У результаті співпраці з дитячим садком, батьками 13 дітей буде зараховано до 1-го класу. З них:
- Сиріт -0
- Напівсиріт -0
- постраждалих від Чорнобильської трагедії -0
- з багатодітних родин - 3
ІІ. Організація навчально – виховного процесу
У школі було створено всі умови щодо дотримання пріоритетних завдань навчально-виховного процесу.
Структура навчального року:
І семестр з 01 вересня по 29 грудня;
ІІ семестр з 15 січня по 25 травня;
Режим дня:
1 урок-8.00 – 8.45 год.;
2 урок- 8.55 – 9.40 год.;
3 урок- 9.50 – 10.35 год.;
4 урок-10.05 – 11.50 год.;
5 урок-12.00 – 12.45 год.;
6 урок- 12.55 – 13.40 год.;
7 урок-13.50 – 14.35 год.
Навчальні плани розроблені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України з урахуванням у варіативній складовій інтересів та потреб учнів.
Календарно – тематичне планування вчителі школи складали самостійно. Уся ділова документація велась із дотриманням Інструкції з діловодства та згідно з нормативно – правовою базою за номенклатурою справ. Недоліки у веденні шкільної документації відображені в наказах по школі та довідках за результатами перевірок. Програмами школа забезпечена повністю, підручниками на 83 %. Більшість учителів здійснили підписку на фахові журнали або газети.
ІІІ. Результативність навчально – виховного процесу
Якість навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік становить 58 %. Нижче від загальношкільного показника якості закінчили учні 9 класів. Показник найвищої якості навчальних досягнень з предметів мали учні 3,8, класів . Учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, за ступнями навчання розподіляються таким чином: І ступінь 1; ІІ ступінь 4 ; ІІІ ступінь 0. Учнів, які навчаються на достатньому та високому рівнях -42 .
Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів за семестри та результатами ДПА
Клас Рівень навчальних досягнень Українська мова Математика Географі+я
9 клас
ДПА Початковий 0 0 0
Середній 2 3 3
Достатній 1 0 0
Високий 0 0 0
9 клас
І семестр Початковий 0 0 0
Середній 3 3 3
Достатній 0 0 0
Високий 0 0 0
9 клас
ІІ семестр Початковий 0 0 0
Середній 3 3 3
Достатній 0 0 0
Високий 0 0 0
9 клас
Річна Початковий 0 0 0
Середній 3 3 3
Достатній 0 0 0
Високий 0 0 0
ІV. Результати державної підсумкової атестації 2018 році
Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень за результатами річного оцінювання та ДПА
Предмет Атестовано учнів Середній бал Кількість учнів, які підвищили або знизили рівень навчальних досягнень
  Річний ДПА Підвищили % Знизили %
9 клас
Українська мова 3 5,3 5,6 1 33 0 0
Математика 3 5,0 5,0 0 0 0 0
Географія 3 5,3 5,3 0 0 0 0
V.Управління школою
Підвищення якості управлінської діяльності забезпечувалося різноманітними планами роботи, узгодженими між собою: перспективний, річний, семестровий, місячний і тижневий плани. Ефективності внутрішньошкільного контролю за станом навчально-виховного процесу сприяло застосування моделей управління, як: використання інтерактивних технологій, проектного навчання, інформаційно-комунікаційних методів.
Дуже важливою в управлінні є проблема прогнозування. Перспективні плани є документами наукового прогнозування. Важливими принципами планування є:
- вибір і конкретизація заходів;
- конкретність визначення часу та виконавців;
- розумний баланс у забезпеченні функціонування та внесення необхідних змін.
Успіх адміністрації школи залежить від того на що і на кого вони спираються у своїй роботі.
VI. Якість виховної роботи
Виховний процес у школі здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи,педагогом-організатором ,класними керівниками та вчителями-предметниками. Успіх виховного процесу залежить від взаємин між учителями ,які мають розвиватися на основі співробітництва й ділового партнерства. Учитель і учні-рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу. Першочерговим завданням є реалізація концепції виховної роботи школи. Основними орієнтирами виховання є:
 ціннісне ставлення до себе;
 ціннісне ставлення до сім’ї , родини, людей;
 ціннісне ставлення до праці;
 ціннісне ставлення до природи;
 ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 ціннісне ставлення до суспільства і держави;
Особлива робота проведена щодо попередження злочинності серед неповнолітніх та формування здорового способу життя. Вихованню національно-патріотичної свідомості. На особливому контролі школи стоїть питання харчування учнів. Безкоштовне харчування отримували 33 учні. Самообслуговування учнів - один із найважливіших  напрямів роботи вчителя, класного керівника.
У школі діє учнівське самоврядування , яке  представлено Президентською країною Майбутнього. Гурткова робота представлена 4 гуртками різних профілів. Серед заходів позакласної виховної роботи з основ наук слід відзначити проведення предметних тижнів з біології,історії,української мови. Особливих успіхів у виховній роботі досягли такі класні колективи:, 7 клас , класний керівник Сорочук О.А. 8 клас, класний керівник Біда Л.В., 3 клас , класний керівник Бережна О.М., 2 клас , класний керівник Вінніченко О.В.
У школі працюють класні батьківські комітети та здійснюється педагогічна освіта батьків через систему роботи батьківського всеобучу. У системі виховної роботи педагогічного колективу необхідно звернути увагу на вдосконалення роботи з батьками та покращення краєзнавчої роботи в закладі.
VII. Робота з педагогічними кадрами
У школі працювало 15 педагогічних працівників .
Якісний склад педагогічних кадрів
За віком: За педагогічним стажем:
20-30 років  до 3 років
30-40 років 2 3-10 років 2
40-50 років 9 10-20 років
50-60 років 3 20 і більше років 13
Понад 60 років 1  
За категоріями: За званнями:
спеціалістів вищої категорії 1 учителів-методистів -
спеціалістів I категорії 9 старших учителів 2
спеціалістів II категорії 1 Відмінників освіти України -
спеціалістів 4 Заслужених учителів України -
З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України регулярно проводилося навчання,виробничі наради.
VIII. Контрольно – аналітична діяльність
Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчався стан викладання предметів: алгебри, геометрії, біології, основ здоров’я. При вивченні стану викладання цих предметів установлено, що викладання предметів здійснюється на доброму та задовільному рівнях.
Класно – узагальнюючий контроль проведено в 2,5 і 9 класах. Слід звернути увагу на підготовку до уроків учнів 2 та 9 класів, які за результатами контрольних робіт засвоїли матеріал на початковому та середньому рівнях.
Під час перевірки стану ведення шкільної документації адміністрацією школи встановлено, що вчителі намагаються дотримуватися єдиного  режиму оформлення журналів. Проте, окремим учителям робилися зауваження щодо несистематичного обліку відвідування учнями занять, несвоєчасних записів змісту уроків, малого накопичення оцінок, несвоєчасного виставлення оцінок за тематичні контрольні роботи. Ряд учителів неохайно ведуть записи.
Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. Пропусків робочих днів без підтверджуючих документів не було.
ІХ. Матеріально – технічне забезпечення
Будівля закладу та приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи й навчання.
Протягом навчального року було поповнено матеріальну базу кабінетів української мови 1 класу. Зроблено поточний ремонт усіх класних приміщень.  Проведено частковий ремонт  системи водопостачання. Установлено 2 дверних блоків. Для ремонту класних кімнат і кабінетів було використано 65729грн. бюджетних та спонсорських коштів.
Стан кабінетів біології, фізики потребує значного поповнення матеріальної бази.
У школі встановлено 8 комп’ютерів, які використовуються в навчально- виховному процесі та для управлінської діяльності.
Матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу отримали всі педагогічні працівники школи.
Х.Соціальний захист та охорона здоров’я
Медичне обслуговування здійснюється медсестрою школи, а медичні огляди проводять лікарі Дворічанської ЦРЛ. Педагогічним колективом, радою школи за участю широкого кола батьківської громади було розроблено ряд заходів щодо запобігання дитячого травматизму, а саме:
- з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
- з попередження травматизму під час навчально-виховного процесу;
- із запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам;
- з удосконалення системи фізичного виховання;
- із санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів.
За звітний період не зареєстровані випадки травматизму серед дітей.
Медсестра контролювала причини звернень учнів по допомогу за різними показниками. Постійно перевірялися ритми серця, пульс на уроках фізкультури учителем фізичної культури та медсестрою. У кожному класі заведені «Листи здоров’я», згідно з якими адміністрація школи та класні керівники контролюють зарахування учнів до основної, підготовчої та спеціальної груп з фізкультури.
Виходячи з вищезазначеного, розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою, ураховуючи план роботи на 2018/2019 н.р. і перспективний план роботи закладу освіти на наступний навчальний рік пропонується накреслити шляхи реалізації таких завдань:
• Створення для учнів належних умов для доступу до якісної сучасної освіти.
• Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей соціально вразливих категорій.
• Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, керівних кадрів закладу освіти відповідно до потреб сучасної школи.
• Науково-методичний та організаційний супровід практичного впровадження нового Державного стандарту початкової школи у закладі освіти.
• Вивчення, систематизація та поширення кращого досвіду роботи класних керівників із національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
• Підвищення якості організаційно-методичного супроводу підготовки учнів до олімпіад і МАН, удосконалення підготовки і відбору учнів для участі в учнівських інтелектуальних змаганнях.
• Створення здоров'язбережного середовища у  закладі, забезпечення дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу.
• Сприяння модернізації матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення закладу освіти за рахунок різних джерел фінансування.
 
Переглядів: 332
Дата публікації: 16:43 09.10.2018
Директор школи

Бердник Наталія Григорівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для батьків
Першокласникам!

До уваги батьків майбутніх першокласників!

З 2 травня розпочинається прийом документів для зарахування до 1 класу 2019/2020 навчального року

Пошук
Версія для слабо- зорих